Всех, кто хочет стать профессиональным музыкантом,

                                                                       приглашаем в государственное музыкальное училище им. Ы. Туманова.

                                                                        Здесь Вы научитесь играть на различных инструментах, а также научитесь 

                                                      Классическому, эстрадному и хоровому пению, причем совершенно бесплатно, получая стипендию.

                                                                                  Прием документов с 1 июля по 15 августа   2022 года.

                                                                                                 Имеется подготовительное отделение.

                                                                    Телефоны для справок: (03922) 5-30-08, 0700 48-68-73, 0702 22-22-33

                                                                                    Добро пожаловать в волшебный мир музыки и искусства!!!

                                                                                                                                    Адрес училища: г Каракол,  ул. Гебзе 120

             

  Каракол шаарындагы Ы.Тумановатындагымамлекеттикмузыкалыкокуужайына2022 — 2023-окуу жылына

 

КАБЫЛ АЛУУ ТАРТИБИ

Бул эреже Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндөгү» Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтунун 2004-жылдын 3 февралындагы №53 Токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын кесиптик орто билим берүүнүн билим берүү уюмдары жөнүндөгү жобосуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012 жылдын 4 июлундагы № 470 Токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын кесиптик орто билим беруучу уюмуна студенттерди кабыл алуу жобосунун Кыргыз Республикасынын Өкмөтунун 2018 жылдын 28 мартындагы № 160 Токтомунун Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин № 443/1 буйругунун жана окуу жайдын Уставынын негизинде иштелип чыкты.

Жалпы жоболор

Бул Кабыл алуу эреже кесиптик орто билим берүү программаларын ишке ашыруучу Каракол шаарындагы Ы.Туманов атындагы мамлекеттик музыкалык окуу жайына (мындан кийин окуу жай) кабыл алууну жөнгө салат.

 • Окуу жайга жалпы негизги, жалпы орто же кесиптик орто, жогорку билими бар Кыргыз Республикасынын жарандары, Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу же убактылуу жашаган чет өлкөлүк жарандар, жарандыгы жок адамдар кабыл алынат.
 • Окуу жайы абитуриенттерди кабыл алууда Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндө мыйзамын жана жарандардын укугун сактоого милдеттүү.
 • Окуу жайга кабылалууконкурстукнегиздеишкеашырылат. Конкурстуншарттарыжарандардынбилимберүүжаатындагыукуктарынынсакталышынкепилдеп, арасынан эң жөндөмдүүжанадаярдыктууларынакесиптикортобилималуусункамсыздооготийиш.
 • Бюджеттикнегиздеокуганстуденттердин саны маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигитарабынанбекитилет.
 • Чет өлкөлүкжарандарокуужайгамамлекетаралык,министрлик ведомстволораралыкжанатүзкелишиммененконтролдукцифраныннегизиндекабылалынат.
 • Чет өлкөлүк жарандардын документтери Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинде (мындан кийин министрлик) экспертизадан өткөрүлөт. Чет өлкөлүк жарандар алардын билиминин мазмуну КРнын билим берүү деңгээлине дал келгендигин тастыктоочу министрлик тарабынан берилген тастыктамасыз окууга кабыл алынбайт.
 • Окуучуларды кабыл алууну уюштуруу боюнча кабыл алуу комиссиясы түзүлөт. Комиссиянын төрагасы болуп окуу жайдын директору бекитилет. Төрага кабыл алуу комиссиясынын ишин таза, ачык алып барууга милдеттүү.

 

2.Кабыл алууну уюштуруу

 • Окуу жайга тапшыруучу арыз бергенде төмөнкү документтерди тапшырат:
 • паспортун же туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү;
 • негизги жалпы билим берүү жөнүндө күбөлүгүнүн же орто жалпы билим берүүнү аяктагандыгы жөнүндөгү аттестатынын түп нускасын же дубликатын, дипломдордун көчүрмөсү;
 • белгиленгенформадагымедициналыкмаалымкатын;
 • керектүүсандагы сүрөтүн (3×4 — 6 даана.);
 • аскергемилдеттүүлөркүбөлүктүнкөчүрмөсүн;
 • абитуриент башка документтерди да тапшырышымумкун, эгердетапшыруучу Кыргыз Республикасынынмыйзамдарындабелгиленгенжеңилдиктергеталапкерболсо.
 • Окууга тапшырууда КР мыйзамына ылайык жеңилдиктери бар документтерин тапшырууга укугу бар, эгерде бул жеңилдиктер окуу жайда окуганга каршы келбесе.
 • Документтерди тапшыруунун алдында абитуриенттер жана алардын ата-энелери окуу жайдын Уставы, билим берүү ишмердүулүгүн жүргүзүү укугун берүүчү лицензиясы, аттестациядан (аккредитациядан) өткөн жана мамлекеттик үлгүдөгү диплом берүү укугун тастыктаган сертификаты, кабыл алуунун тартиби жана башка документтер менен тааныша алышат.
 • Документтерди кабыл алууну жүргүзүү: 2022 жылдын (18-июлунан баштап  12-сентябрга чейин).

Эскертүү: документ тапшыруу учурунда абитуриент өздүгүн тастыктай турган документтерди көрсөтөт, аскерге милдеттүү күбөлүк  (аскердик билет).

3.Кирүү сыноолору

 • Кирүүсыноолорунегизгижалпыжана (же) ортожалпыбилимберүүпрограммаларына ылайыкөткөрүлөт.
 • Окуу жайга окууга кирүүнүн башкы критерийи болуп тапшыруучунун билим деңгээли жана жөндөмү эсептелет. Алардыаныктооүчүнкирүүсыноолоруөткөрүлөт.
 • . Кирүүсынактарыбланкалыктестирлөөформасындажанаошондой эле атайынсабактарбоюнчаугуужүргүзүлөт. Кирүүсынактары2022-жылдын 22- 24- август күндөрү өтөт.
 • Окуу жайга тапшыруучулар кирүү сыноолорун мамлекеттик же расмий тилде тапшырууну тандап алууга укуктуу.
 • Кирүү сыноолору негизги жана (же) орто жалпы билим берүү программаларына ылайык өткөрүлөт.
 • Кирүү сыноолоруна себепсиз келбей калгандар, канааттандыраарлык эмес баа алгандар окууга жайга кирүү конкурсунан четтетилет.
 • Абитуриенттердин апелляция жөнүндөгү арыздары баа коюлган күнү апелляциялык комиссия тарабынан каралат.
 • Абитуриенттердин апелляция жөнүндөгү арыздары кирүү сыноолорунун жыйынтыгы жарыялангандан кийин бир сутканын ичинде кабыл алынат.

Апелляциялык кароо – кайра сынак тапшыруу эмес. Апелляциялык кароодо кирүү сынагын тапшыруунун жыйынтыгы канчалык адилеттүү бааланганы гана текшерилет. Кирүү сынактарын кайра тапшырууга жол берилбейт

4.Кабыл алуу

 

 • Кабылалуукирүүсыноолорубүткөндөнкийин жүргүзүлөт жана 2022- ж. 25- августтанкеч эмес аяктайт.
 • Эң жакшыбааалса,конкурстансырткарыокуугакабылалынуучулар:
 • тоголокжетимжанаата-энесининкамкордугусуз калган балдар (2022-жылдын 1-октябрына чейин 18 жашка толбогондор);
 • денсоолугунунмүмкүнчүлүгүчектелген, медициналык-социалдыкэкспертизанынкорутундусубоюнчатандаганбагытыбоюнчаокуу жайда окуугатоскоолдуктары жокадамдар;
 • КРнынӨкмөтүтарабынанбелгиленгенжеңилдиктергеукугу бар, бошотулган аскер кызматчылары;
 • эл аралык, республикалык жана областык жаш аткаруучулардын кароо-сынактарында байгелүү орундарды ээлегендер,

 балдар музыкалык мектебин артыкчылык менен аяктагандыгы тууралуу күбөлүгү бар абитуриенттер адистиги боюнча экзамен тапшырат жана эң жогорку баа алса башка сыноолордон бошотулат, ошондой эле толук жана орто мектепти артыкчылык менен аяктаган абитуриенттер тестирлөө сабагынан бошотулат.

 • Окуу жайы кабыл алууда  кошумча жеңилдиктерди берүүгө укугу бар.  Мектептерди артыкчылык менен бүтүргөндөр, эл аралык, республикалык, областтык, шаардык кароо-сынактарында байгелүү орундарды алгандар адистиги сыноосунан  эң жакшы баа алса кийинки экзамендерден бошотулат.
 • Окуу жайга кабыл алуу мамлекеттик үлгүдөгү документтин түп нускасы берилгенде ишке ашырылат.
 • .Окуу жайы министрлике 2022-жылдын 1-сентябрына чейин статистикалык отчетту, ал эми кабыл алууну уюштургандыгы жана өткөргөндүгү жөнүндө отчетту  берүүгө милдеттүү.
 • Кирүү сыноолорунда алган баллдары көрсөтүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча окууга кабыл алуу жөнүндөгү буйрук кабыл алуу комиссиясы тарабынан маалыматтык стендине чагылдырылат.

 

 

“Бекитилди”

Ы.Туманов атындагы Каракол мамлекеттик музыкалык окуу жайынын  ОМКнин  чечими менен  30.05 .2022-ж.№25 протоколу

 

 

 

     Жооптуу катчысы  ____________________ Б.Исмаилова